نقشه سایت
تجهیزات آزمایشگاهی

  

              

طراحی آزمایشگاه تست اسپین دیسک­های توربین و کمپرسور توربین های گاز (دستگاه اسپین تست)

 

   طراحی آزمایشگاه تست مواد پوشش پره توربین های گاز (دستگاه برنر ریگ)

 

 
 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus